Producenci
Promocje
BIO Tatrzańska Herbatka Ziołowa Równowaga 30 g
BIO Tatrzańska Herbatka Ziołowa Równowaga 30 g
15,12 zł 10,13 zł 14,00 zł 9,38 zł
szt.
Ocet z granatu 5% BIO
Ocet z granatu 5% BIO
14,99 zł 11,99 zł 12,19 zł 9,75 zł
szt.
BIO Tatrzańska Herbatka Ziołowa Orzeźwienie 30 g
BIO Tatrzańska Herbatka Ziołowa Orzeźwienie 30 g
15,12 zł 10,13 zł 14,00 zł 9,38 zł
szt.
Ocet jabłkowy 6% BIO
Ocet jabłkowy 6% BIO
10,99 zł 8,79 zł 8,93 zł 7,15 zł
szt.
BIO Tatrzańska Herbatka Ziołowa Optymizm 30 g
BIO Tatrzańska Herbatka Ziołowa Optymizm 30 g
15,12 zł 10,13 zł 14,00 zł 9,38 zł
szt.
Regulamin

Regulamin sklepu obowiązujący od 01.01.2018r.

 1. Informacje ogólne
 2. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień
 3. Zasady płatności
 4. Dostawa
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Serwis
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Reklamacja i zwrot towaru 
 10. Postanowienie końcowe

I. Informacje ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Wodzisław pod adresem internetowym: https://e-mojsmak.pl

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to Agro-Wodzisław Sp.zo.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000136740, NIP 6472227932 , REGON 276881890 .

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 13 lat lub posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://e-mojsmak.pl

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie netto - należy przez to rozumieć cenę nie zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - rozumie się przez to zestaw Towarów określonych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Do korzystania z usług www.agro-wodzislaw.pl przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
 2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail e-mojsmak.pl.Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.

5. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupów związane jest z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia hasła), wyrażeniem przez Kupującego zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu e-mojsmak.pl.

 1. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.
 2. Hasło i login mają charakter poufny.

6. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

9. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

10. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

11. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Cena brutto Towaru i Cena netto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

13. Jeśli wartość Zamówienia przekroczy 150złotych (brutto), Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru.

14. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

15. Dokumentem sprzedaży jest  paragon, a na życzenie Kupującego faktura VAT.

16. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

17. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru.

18. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

19. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563KC.

21. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

22. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

23. Koszty odesłania wymienianego produktu do Agro- Wodzisław Sp.zo.o. oraz koszt powtórnej wysyłki produktu do Kupującego pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

 1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy 24
 2. Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze towaru.
 3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

IV. Dostawa

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 1. Paczka kurierska, paczka kurierska pobraniowa za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL.
 2. Poczta Polska - przesyłka ekonomiczna lub priorytetowa.
 3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

2. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

3. Przy dostawie Towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

4. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, protokołu zwrotu.

5. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

6. Odbiór osobisty jest możliwy jedynie przy zamówieniach opłacanych z góry: płatność Przelewy 24, przelew tradycyjny.

 1. Punktem odbioru zamówienia jest Wodzisław ul.Wałowa 49.
 2. Punkt odbioru nie posiada własnego magazynu w związku z czym, zamówienia muszą być dostarczone do punktu odbioru z magazynu centralnego. Mając na uwadze powyższe, Sprzedawca wyślę zamawiającemu sms i e-mail z informacją, iż zamówienie jest gotowe do odbioru.
 3. Zamówienie można odebrać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Podczas odbierania zamówienia, Sprzedawca upoważniony jest do wylegitymowania odbiorcy w celu potwierdzenia tożsamości osoby uprawnionej do odbioru zamówienia ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 5. Zamówienie może odebrać inna osoba niż Zamawiający tylko po uprzednim mailowym poinformowaniu Sprzedawcy o upoważnieniu tejże osoby. Zamówienia nie może odebrać osoba niepełnoletnia.
 6. Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować zamówienie w momencie jego odbioru pod względem ewentualnych  wad ilościowych i jakościowych zamówienia oraz niezwłocznie zgłosić je Sprzedawcy. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zasady zgłoszenia oraz rozpatrzenia reklamacji reguluje szczegółowo  regulamin sklepu internetowego  pod adresem: www.e-mojsmak.pl/Regulamin 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mojsmak.pl.przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Kupujący może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: Wodzisław Śląski 44-300 ul. Wałowa 49 Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.

7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu poza kosztami dostarczenia Towarów, które poniesione zostały przez Kupującego. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów.

8. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu prawo odstąpienia od Umowy przy zakupie następujących produktów:

 1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 2. których przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 3. których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e-mojsmak@agro-wodzislaw.pl

3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)

VII. Serwis

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 1. szerokopasmowe łącze internetowe,
 2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 5. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
 6. aktywne konto e-mail.

2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mojsmak@agro-wodzislaw.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:

• Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,

• Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,

• Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,

• Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.

5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.

6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

IX. Reklamacja i zwrot towaru

 1. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: Wodzisław Śląski 44-300 ul. Wałowa 49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mojsmak@agro-wodzislaw.pl

2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail.

X. Postanowienie końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 683). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejscazamieszkania konsumenta.W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: e-mojsmak@agro-wodzislaw.pl lub za pośrednictwem telefonu: +48 32 455 10 51
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl